YARDIMSEVER GİRİŞİ
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Şifremi Unuttum
Yardımsever Olmak İstiyorum
DUYURULAR
Dernek Tüzüğü

ZEYTİN DALI YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Derneğin adı Zeytin Dalı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'dir. Kısa adı Zeytin Dalı olup merkezi Ankara'dadır. Gerekli görüldüğünde diğer il ve ilçelerde şube ya da temsilcilikler açılabilir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMAÇ ve İLKELERİ

A. DERNEĞİN AMACI:
Toplumda geniş ölçekli bir yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturmak, kamuoyunu yoksul ve ihtiyaç sahibi kesimlerden düzenli olarak haberdar etmek, üst gelir grubu ile alt gelir grubu arasında etkin ve kapsamlı bir iletişim kurmak, yoksul ve dar gelirlilere yardım edilmesine aracılık etmek; duyarlı ve yardımsever kişiler eliyle toplumun gelir düzeyi bakımından farklı kesimleri arasındaki uçurumu azaltarak sosyal barışın ve toplumdaki huzurun sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
B. DERNEĞİN İLKELERİ:
Zeytin Dalı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
1. Her türlü siyasi ve ideolojik yaklaşımdan bağımsız, kar amacı gütmeyen, gönüllü bir kuruluştur.
2. Çalışmalarında; etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş ya da bölge farkı gözetmez.
3. Aynı alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek ve kuruluşlara alternatif değildir, gerektiğinde onlarla işbirliğine girer.
4. Olağanüstü ve özel durumların dışında, yardımlaşma faaliyetlerinde sadece aracılık eder; yardım toplamaz, yardım dağıtmaz.
5. Çalışmalarını yürütürken yardıma muhtaç veya yardım alan kişilerin kimliğini deşifre etmez; kişileri rencide edecek, toplum içinde küçük düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınır.

MADDE 3: DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ

Dernek, tüzüğünün 2.maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda,
1. Eğitim, sağlık, gıda, barınma, yakacak gibi çeşitli alanlarda yardıma muhtaç kişileri saptamak.
2. Yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kapsamlı ve işlevsel bir iletişim ve aracılık hizmeti vermek.
3. Yardıma muhtaçların durumlarını belirlemek üzere araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı kolaylaştıran veri tabanı ve ağı hazırlamak.
4. Kamuoyunu ihtiyaç sahiplerinden haberdar etmek ve onlara yardım ulaştırılmasını sağlamak için dergi, bülten, broşür, kitap yayınlamak; web sitesi kurmak.
5. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla panel, seminer, konferans gibi etkinliklerde bulunmak; tiyatro eseri, TV, sinema, reklam filmleri gibi kültürel ve sanatsal faaliyetleri yapmak veya yaptırmak; toplantı, gösteri, sergi, konser, yemek, çay, spor v.b. gibi etkinliklerde bulunmak, ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri bir araya getirecek organizasyonlar düzenlemek.
6. Eğitime katkı amacı ile başarılı ve yoksul öğrencilere burs verilmesine ve yurt dışına öğrenci gönderilmesine yönelik girişimlerde bulunmak, akademik çalışmaları desteklemek.
7. Gerektiğinde, yardıma muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyaları düzenlemek ve çalışmaları koordine etmek, iktisadi işletmeler kurmak, sandık oluşturmak, lokal, misafirhane ve benzeri nitelikteki kurumları açmak.
8. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda, başka ulusal veya uluslararası dernek veya vakıflarla, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile platform oluşturmak, işbirliği yapmak.

MADDE 4: DERNEK ÜYELİĞİ

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, 'Dernekler Kanunu'nun gerektirdiği koşulları taşıyan herkes, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile derneğe üye olabilir.

MADDE 5: DERNEĞE GİRME

Derneğe üye olmak isteyenler; 'Üye Giriş Formu'nu doldurarak merkeze, şube bulunan yerlerde şubeye başvurur. Merkezde Merkez Yönetim Kurulu, şubede ise Şube Yönetim Kurulu otuz gün içerisinde başvuruları değerlendirip karara bağlar.

MADDE 6: ÜYENİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Her üye, tüzük hükümlerine göre derneğin yönetimine ve faaliyetlerine katılma hakkına sahiptir.
2. Her üyenin kayıtlı bulunduğu Şube Genel Kurulu'nda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Dernek Genel Kurulu'nda, tüzük hükümlerine göre Şube Genel Kurulları tarafından seçilecek delegeler ile tüzükte belirtilmiş doğal delegeler oy kullanır.
3. Her üye; derneğin amacına ve ilkelerine, tüzükte ön görülen hükümlere uygun davranmakla, Genel Kurul'un belirlediği derneğe giriş aidatını vermekle ve aylık üyelik aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür.

MADDE 7: DERNEKTEN ÇIKMA

Her üye, ayrılma isteğini, yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyelikten çıkartılma kararı Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı üye, Genel Kurul'a itirazda bulunabilir.

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Üyenin; derneğin amacına, ilkelerine ve tüzükte belirtilen 'Üyenin Yükümlülükleri'ne aykırı söz ve davranışlarda bulunması, dernek çalışmalarını aksatması üyelikten çıkarılma nedenidir.

MADDE 10: DERNEK ÜYELİĞİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

Dernek üyeliği, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması ve üyenin ölümü halinde kendiliğinden sona erer.

MADDE 11: DERNEĞİN ORGANLARI

A. Genel Kurul
B. Merkez Yönetim Kurulu
C. Merkez Yürütme Kurulu
D. Denetleme Kurulu

MADDE 12: GENEL KURUL

A. OLUŞUMU:
Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Doğal delegeler ile Şube Genel Kurullarınca seçilen delegelerden oluşur.
1. Doğal Delegeler: Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun asıl üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu başkanları ve derneğin kurucu üyeleridir.
2. Seçilmiş Delegeler: Şube Genel Kurulu'nda Dernek Genel Kurulu'na katılmak için her şube, üye sayısına bakılmaksızın üçer delege seçer. Ayrıca her on beş üye için birer delege daha seçilir. On beşi bulmayan sayılar dikkate alınmaz.
Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
B. İŞLEYİŞİ:
Genel Kurul, üç yılda bir Ocak ayında Merkez Yönetim Kurulu kararı ve çağrısı ile olağan; Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ya da üyelerin beşte birinin istemi üzerine olağanüstü gündemle toplanır.
Dernek Genel Kurulu; doğal ve seçilmiş delegelerin salt çoğunluğu ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Derneğin şubeleri açılıncaya kadar delegelik sistemi uygulanmaz; bu durumda Dernek Genel Kurulu, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Şubeler kurulduktan sonra dernek merkezine kayıtlı üyeler şubelere devredilir ve dernek merkezinde ayrıca üye bulunmaz. Toplantıyı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir toplantı başkanı, yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman seçilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, tüzükte belirtildiği şekliyle Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
C. GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA ve KARAR ALMA YÖNTEMLERİ:
1. Dernek organlarını seçmek.
2. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
3. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun faaliyet ve denetim raporlarını incelemek ve onaylamak.
4. Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni bütçe tasarısını görüşmek, aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
5. Var olan mali kaynakların ne yönde ve nasıl kullanılacağına karar vermek.
6. Yapılan her iş için bütçeyi onaylamak ve bunları denkleştirmek.
7. Faaliyet programını onaylamak.
8. Derneğin iç yönetimine ilişkin düzenlemeleri veya değişiklikleri yapmak.
9. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına, ayrılmasına; yurt içinde veya dışında şube ya da temsilcilik açılmasına karar vermek.
10. Derneğin ulusal ve uluslararası federasyon kurmasına, kurulmuş federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
11. Derneğin feshine, malların devir ve tahsisine karar vermek.
12. Derneğe taşınır taşınmaz malların satın alınması, satılması, bağışlanması, devredilmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
13. Bir sonraki dönemin çalışma konularını saptamak.
14. Derneğe giriş aidatının ve aylık üyelik aidatının miktarını belirlemek.
15. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
16. Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurul tarafından yapılması ön görülen görevleri yerine getirmek.
Genel Kurul'da tüzük değişikliği ve dernek feshi dışındaki kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve dernek feshi kararları katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

MADDE 13: MERKEZ YÖNETİM KURULU

A. OLUŞUMU:
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen on asil, on yedek üyeden oluşur. Üyeler bu göreve üç yıllığına seçilirler.
B. İŞLEYİŞİ:
Merkez Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanını, Başkan Yardımcısını ve beş asıl, beş yedek üyeden oluşan Merkez Yürütme Kurulu'nu seçerek göreve başlar. Dernek Genel Sekreteri ve Dernek Saymanı Merkez Yürütme Kurulu içinde yer alır. Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Bunun dışında başkanın ya da üyelerin çoğunluğunun talep etmesi üzerine de kurul toplanabilir. Üye sayısının yarısından bir fazlasının sağlanmasıyla kurul toplanır.
Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenebilir.
C. GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA ve KARAR ALMA YÖNTEMLERİ:
1. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü etkinliği planlamak, uygulamak ve yetki vermek.
2. Genel Kurul kararlarını uygulamak.
3. Sosyal faaliyetleri, derneğin ekonomik ve idari işlerini planlamak, yürütmek ve devretmek.
4. Yıllık bütçeyi ve gider durumunu hazırlamak, Genel Kurul'un onayına sunmak.
5. Yeni üyeleri kabul etmek ve üyelerin, derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılacak etkinliklere katılımlarını sağlamak.
6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda çeşitli kollar, komite ve komisyonlar kurmak, yetki vermek ve denetlemek.
7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için personel alımını gerçekleştirmek.
8. lokal, misafirhane ve benzeri nitelikteki kurumların açılmasına karar vermek.
9. Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan diğer sorumlulukları yerine getirmek.
10. Gerektiğinde, derneğin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak.
11. İl ve ilçelerde veya yurt dışında temsilcilik açılmasına, açılmış temsilciliklerin kapatılmasına karar vermek.
12. Derneğin amacına, ilkelerine ve tüzükte belirtilen 'Üyenin Yükümlülükleri'ne aykırı söz ve davranışlarda bulunan, dernek çalışmalarını aksatan üyelerin uyarılmasına, kınanmasına, üyelikten geçici ve kesin çıkarılmasına karar vermek.
13. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri içinden Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçmek, görev ve yetkilerini belirlemek, çalışmalarını denetlemek.
Kararlar oy çoğunluğuyla alınır.

MADDE 14: MERKEZ YÜRÜTME KURULU

A. OLUŞUMU: Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu'nca seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur.
B. İŞLEYİŞİ: Merkez Yürütme Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve bir sayman seçerek Merkez Yönetim Kurulu'nun onayıyla göreve başlar.
C. GÖREV ve YETKİLERİ: Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular, verilen görevleri yapar ve devredilen yetkileri kullanarak derneğin yürütme organı olarak çalışır.

MADDE 15: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimden sonra kendi aralarında toplanır, bir başkan seçerler. Denetleme Kurulu, en az yılda bir derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bütçe uygulamalarını, gelir gider hesaplarını, çalışmaların mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu denetler; görülen eksiklerden dolayı Merkez Yönetim Kurulu'nu uyarır, denetleme sonuçlarını rapor haline getirerek Merkez Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

MADDE 16: ŞUBELERİN AÇILMASI

A. KURULUŞU: Genel Kurulca verilen kararla şubeler; Dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az üç kişilik Kurucular Kurulunun; şube açılacak yerin en büyük mülki amirine, şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermesiyle kurulur. Temsilcilikler ise Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve temsilciliklerin adresi, görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
B. ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ:
1. ŞUBE GENEL KURULU: Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, olağan Genel Kurul Toplantılarını, dernek Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube Genel Kurulu, Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçer. Seçimler gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir.
2. ŞUBE YÖNETİM KURULU: Şube Genel Kurulunca beş asıl ve beş yedek üyeden oluşturulur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Şube Yönetim Kurulları, tüm çalışmalarını, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nun kararlarına uygun olarak yürütür.
3. DENETLEME KURULU: Denetleme Kurulu için üç asıl, üç yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, en az yılda bir kez şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.
C. ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ: Şubeler; Merkez Genel Kurulu'nda, tüzüğün 12. maddesinin A bölümünde belirtildiği şekliyle seçilen delegeler tarafından temsil edilir.

MADDE 17: ŞUBELER HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu tüzükte belirtilen hükümler şubeler hakkında da uygulanır.

MADDE 18: TUTULAN DEFTER ve KAYITLAR

Noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü'nden onaylı olmak koşuluyla, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 11. maddesi gereğince, yayımlanan yönetmelikte belirtilen defterler tutulur.

MADDE 19: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri; üyelik aidatı, gönüllü yardımlar, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler; miras, menkul vasiyet ve hibelerdir.

MADDE 20: BORÇLANMA ŞEKİLLERİ

Derneğin bir dönem veya yıl içinde alacağı borç miktarı ile borçlanma şekil ve usulleri Genel Kurulca belirlenir.

MADDE 21: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 500 YTL'sını aşan tüm harcamalarda, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya Merkez Yürütme Kurulu Başkanı ile birlikte Saymanın imzalarının bulunması zorunludur. 500 YTL'sını aşmayan harcamalar, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı veya Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.

MADDE 22: İÇ DENETİM

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, Denetleme Kurulunca gerçekleştirilir. Denetim Kurulu üyeleri, çalışmalarını diledikleri zaman yapabilirler. Dernek veya şubeler, Genel Kurul'un görevlendireceği kişi veya kişiler ile Yönetim Kurulu tarafından her zaman denetlenebilir.

MADDE 23: DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK

Yönetim Kurulu ya da üyelerin beşte birinin yazılı teklifi ile ve Genel Kurul'un üçte iki kabul oyu ile dernek tüzüğü değiştirilebilir.

MADDE 24: DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin anlaşmaya varması ve oy kullanması ile derneğin feshine karar verilebilir. Derneğin feshi kararından sonra varsa derneğin alacaklarının tahsili, borçlarının ödenmesi, dernek kasasının tasfiyesi gibi işlemler sonuçlandırılır. Derneğin tüm haklarının tasfiyesinden sonra kalan tüm para hakları, tasfiye kararında anlaşılan ve Genel Kurul tarafından belirlenen, derneğin amaçlarına uygun bir başka derneğe ya da kuruma devredilir.

MADDE 25: GENEL HÜKÜMLER

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 26: DERNEĞİN GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Derneğin geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

ADI-SOYADI GÖREVİ
ALİ DEĞİRMENCİ Yayın Danışma Kurulu
ARSEN KÖSTERİT Merkez Yürütme Kurulu Bşk.
BAŞAK GÜL OZAN Genel Sekreter
HAMZA ÜNLÜTÜRK Merkez Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. + Sayman
METİN ÖZER Merkez Yönetim Kurulu Bşk.
ORHAN ÖZER Yayın Danışma Kurulu
ÖZLEM YILMAZ ÖNDER Merkez Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Z. CİBALİ AÇIKGÖZ Yayın Danışma Kurulu